Stručný výtah z pravidel pétanque, pravidla hry vznikla ve Francii. Pétanque mohou proti sobě hrát

 

 • Dvě družstva po 3 hráčích (tzv. triplettes) - kde každý má 2 koule.
 • Dvě družstva po 2 hráčích (doublettes) - každý 3 koule.
 • Jeden hráč proti jednomu (tete a tete) - každý tři koule.
 • Koule musí být kovová, oficiální rozměry :průměr koule je v intervalu 7,05 cm (min.) až 8,00 cm (max.), hmotnost koule v rozmezí od 0,650 (min.) do 0,800 kg (max.). Cíl (čili "but","cochonette","košonek") může být výhradně ze dřeva. Průměr musí být mezi 25 až 35 mm. Barevný nátěr je povolen.
 • Pétanque se praktikuje na všech terénech. Po schválení povrchu organizačním výborem a rozhodčími jsou hráči povini se střetnout na určeném povrchu. Pro národní šampionáty a mezinárodní soutěže platí minimální rozměr hiště 4 x 15 m. Při ostatních soutěžích mohou být po vzájemné domluvě tyto parametry změněny. Při rekreační hře se hřiště nevyznačuje.
 • Zápas se hraje do dosažení 13-ti bodů jednou stranou. Ve skupinách je možno hrát zkrácenou hru do 11- ti bodů. Za bod se považuje každá koule, která je po ukončení hry blíže košonku, než první nejbližší koule soupeřova.
 • Košonek se vyhazuje z místa odhodu vyznačeného kroužkem na povrchu. Rozměr kruhu musí být takový, aby se do něj skryly obě chodidla (0.35 - 0.50 m průměr) a musí být vzdálen min 1 m ode všech překážek či hranic hřiště. Kruh odhodu se vyznačuje okolo předchozí polohy košonku v minulé hře.
 • Nohy musí být při odhodu uvnitř kruhu, nesmí se jej dotýkat ani jej přesahovat, ani nesmí opustit povrch terénu až do doby pokud je hozená koule či košonek v pohybu. Žádná jiná část těla se nesmí dotýkat země vně kruhu.

Aby bylo vhození košonku platné (jsou na to 3 pokusy), musí být splněny následující podmínky:

 • Vzdálenost košonku místa odhodu musí být mezi 6 a 10 metry.
 • Místo odhodu musí být nejméně 1 m ode všech překážek, jakož i od hranic hřiště .
 • Košonek po dopadu nesmí být blíže než 1 m ode všech překážek a od hranic vymezujících hřiště.
 •  Košonek musí být z místa odhodu viditelný.
 • Pokud je vržený košonek zastaven rozhodčím, divákem, hráčem zvířetem, či jakýmkoliv mobilním předmětem je neplatný a hod se musí opakovat, aniž by se ovšem počítal do 3 pokusů.
 • Po odhození košonku je zakázáno odstraňování či přemísťování jakýchkoli překážek na hrací ploše. Ovšem v každém případě hráč může upravit jamku, která vznikla při hození některé z předchozích koulí. Košonek je vrácen na původní místo pokud je předtím posunut neúmyslně rozhodčím, hráčem, zvířetem, divákem, koulí mimo hru či pocházející z jiné hry či jinými mobilními předměty.
 • První kouli hází družstvo, které házelo i košonek. To je  to družstvo, které v předchozí hře zvítězilo. Pro hod koulí platí stejná pravidla jako pro košonek.
 • Žádná již vhozená koule se nesmí házet znovu, pokud není její pohyb změněn koulí ze sousedního hřiště, divákem atd.
 • Koule i košonek, který opustí v průběhu hry hřiště je platný v jeho novém postavení, kromě situací citovaných v bodě 9 a 16. Pokud je hřiště ohraničeno pevnými bariérami, musí se vyznačit i tzv "území ztráty", a to min. 30 cm od pevné bariéry směrem dovnitř hřiště (pouze u oficiálních hřišť).
 • Koule je anulována, ocitne - li se v "území ztráty" i když se odrazí a vrátí zpět do hřiště. Ostatní koule, které při cestě zpět eventuelně posune, se vrátí na své původní místo.
 • Koule náhodně zastavená divákem či rozhodčím je platná tam, kde se zastaví. Zastaví - li jí člen družstva, kterému patří je anulována. Zastaví li ji soupeř jsou možnosti, ze kterých si může družstvo, které kouli hodilo vybrat:
 • Koule zůstane tam, kde se zastavila.
 • Koule se posune ve směru jejího původního pohybu, v rámci hřiště.
 • Hráč, který kouli zastaví úmyslně je diskvalifikován, jakož i celé družstvo z této části hry.
 • Koule, která je po zastavení náhodou přemístěná je navrácena zpět. Pro zamezení dohadů je lépe koule po dopadu označit (jejich polohu např. rýhou do písku), jinak konečné rozhodnutí je na rozhodčím.
 • Pokud hráč zahraje cizí koulí, je tato platná, ale musí být nahrazena koulí vlastní. Při recidivě je průběh této hry anulován.
 • Je povoleno z důvodu měření dočasně odstranit koule, ale jen po jejich předchozím označení.
 •  Přeměřovat může jen družstvo které je ve hře na řadě. Rozhodčí může kdykoliv.
 • Po ukončení hodů (hry) jsou všechny koule které jsou odstraněny před sčítáním neplatné, pokud nebyly označeny.

Pokud dvě koule, každá patřící jinému družstvu jsou stejně daleko od košonku nastávají tři možnosti:

 • Pokud žádné družstvo už nemá koule, hra se anuluje, pokud má kouli jen jedno družstvo pokračuje ve hře a pokud mají koule obě družstva, hází střídavě každý jednou až do rozhodnutí. Pokud se ani tak nerozhodne, hra se anuluje.
 • Družstvo je povinno započít hru do 5-ti minut od vyhlášení začátku zápasu. Pokud není kompletní, je povinno začít i bez chybějících členů, aniž by mělo k dispozici jeho koule. Pokud se hráč dostaví později může zasáhnout až do další hry.
 • Výměna hráčů v průběhu hry není možná.
 • Hráči i diváci se vyzývají k chování, jež je v mezích pravidel fair - play. Při incidentech hráčů jim hrozí nemalé postihy.

pravidla