Statut KAPEK

S T A T U T

Krajské asociace pétanque klubů Jihomoravského kraje

Preambule


Krajská asociace pétanque klubů Jihomoravského kraje (dále také KAPEK JMK) je územní složkou České asociace pétanque klubů (ČAPEK), působící na území Jihomoravského kraje.KAPEK Jihomoravského kraje se prostřednictvím své územně organizované členské základny ČAPEK sdružuje v rámci Jihomoravského krajského sdružení ČSTV a může  využívat jeho servisních služeb.

 Hlavním posláním a úkolem KAPEK JMK je široká podpora rozvoje pétanque na území Jihomoravského kraje s důrazem na nedospělé kategorie a organizaci soutěží. Sídlem KAPEK JMK je: Zámečnická 2, 601 73 Brno (sídlo Krajské asociace ČSTV).

 

 

§ 1

Základní ustanovení

KAPEK JMK se řídí ve své činnosti Stanovami ČAPEK, tímto Statutem, Organizačním řádem KAPEK, usneseními Valné hromady KAPEK a závěry a usneseními VV a dalších orgánů ČAPEK v bodech, které se týkají činnosti KAPEK. 

§ 2

Členství

KAPEK JMK je tvořen členy ČAPEK, kteří jsou evidováni u ČAPEK prostřednictvím registrovaných oddílů/klubů, jež mají sídlo na území Jihomoravského kraje.

 

§ 3

Orgány KAPEK JMK

Orgány KAPEK JMK jsou:

 1.  Valná hromada KAPEK JMK (VH KAPEK)
 2.   Rada KAPEK JMK (R KAPEK)
 3.  Revizní komise KAPEK JMK (RK KAPEK)

§ 4

Valná hromada KAPEK JMK

 • Čl.1      Valná hromada KAPEK JMK je nejvyšším orgánem KAPEK JMK. Tvoří ji zástupci členů dle § 2 tohoto Statutu, kteří jsou na VH delegováni svými kluby v souladu s Čl. 3 § 4. Každý delegovaný člen se může na VH nechat zastupovat na základě písemné plné moci jiným členem svého klubu/oddílu, v mezích jemu stanovených.
 • Čl.2      Klíč pro účast na Valné hromadě KAPEK JMK v rámci územního celku je následující:

jeden klub/oddíl = jeden hlas

 • Čl.3    

   Řádnou Valnou hromadu svolává Rada KAPEK nejméně jednou za rok. Její jednání probíhá dle programu a jednacího řádu, který schvaluje VH.

   Řádná VH  se svolává pozvánkou na základě rozhodnutí R KAPEK nejméně 30 dní před datem jejího konání. Pozvánka musí být rozeslána poštou nebo jiným prokazatelným způsobem na všechny zaregistrované oddíly na území KAPEK JMK s minimálním počtem 3 členů. VH KAPEK je usnášeníschopná v případě, kdy je přítomna nadpoloviční většina všech delegátů. VH KAPEK rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných delegátů.

  Pokud není VH KAPEK usnášeníschopná, svolá se stejným programem náhradní VH KAPEK, a to do 1 hodiny od termínu konání původní VH KAPEK. Náhradní VH KAPEK je usnášeníschopná bez ohledu na přítomnost nadpoloviční většiny všech delegátů.

 • Čl.4      Valná hromada KAPEK mimo jiné schvaluje:
 1. Statut KAPEK a Organizační řád KAPEK
 2. Zprávu o činnosti R KAPEK  a výroční zprávu o hospodaření KAPEK
 3. Zprávu o plnění závěrů a usnesení minulé Valné hromady KAPEK
 4. Zprávu o činnosti RK KAPEK a návrh její práce na období příští
 5. Zprávy o činnosti odborných komisí
 6. Rozpočet KAPEK
 • Čl.5      Valná hromada KAPEK volí a odvolává:
 1. Předsedu R KAPEK a členy rady
 2. členy RK KAPEK, kteří bezprostředně po svém zvolení zvolí ze svého středu předsedu RK KAPEK
 3. Volební období je dvouleté. Délka funkčního období funkcionáře orgánu zvoleného v průběhu   funkčního období je totožná s původním funkčním obdobím nahrazovaného funkcionáře.
 • Čl.6      Valná hromada KAPEK mimo jiné rozhoduje:
 1. O návrhu na zrušení KAPEK 
 2. O návrhu na změnu názvu KAPEK
 • Čl.7  Mimořádná Valná hromada KAPEK musí být svolána tehdy, když se pro její konání vysloví nadpoloviční většina členů R KAPEK, RK KAPEK jako celek nebo minimálně 1/3 členské základny KAPEK, příp. na základě rozhodnutí  VV ČAPEK, odsouhlaseného RK ČAPEK.

  V takových případech je povinností R KAPEK svolat mimořádnou VH KAPEK s datem konání nejpozději do šesti týdnů  po obdržení  písemné žádosti o svolání mimořádné VH KAPEK.

  Mimořádná VH KAPEK se svolává stejným způsobem jako řádná VH KAPEK. Mimořádná VH KAPEK může být svolána VV ČAPEK v případě, že R KAPEK nekoná ve smyslu  § 4 Čl.7 tohoto Statutu.

§ 5

Rada KAPEK

 • Čl.1      R KAPEK je složena z předsedy, tajemníka, hospodáře a případně dalších členů. Počet členů R KAPEK jsou 3 až 5, v případě sudého počtu členů rozhoduje při hlasování při shodě hlas předsedy.

Obsah a rozsah činnosti R KAPEK stanoví vnitřní předpis - organizační řád, který schvaluje VH KAPEK. R KAPEK se schází dle potřeby, minimálně však jednou za 3 měsíce. Její činnost se řídí plánem jednání a jednacím řádem. Svolává jej předseda, v případě jeho nepřítomnosti jeho zástupce. Funkční období R KAPEK je dvouleté

           Za svou práci R KAPEK odpovídá Valné hromadě KAPEK.

 • Čl.2      R KAPEK je povinna mimo jiné:
 1. informovat členy KAPEK o své činnosti a o hospodaření KAPEK.
 2. zpracovat pro Valnou hromadu KAPEK rozpočet na následující období.
 3. svolat mimořádnou Valnou hromadu ve smyslu § 4, Čl. 7.
 4. jmenovat delegáty na valnou hromadu Krajského sdružení ČSTV
 5. předložit RK ČAPEK Statut KAPEK nebo jeho změny za účelem posouzení jejich souladu s platným zněním Stanov ČAPEK, a to do 14-ti dnů od jejich schválení Valnou hromadou KAPEK. V případě rozporu pak zajistit jeho úpravu v souladu se závěry RK ČAPEK.

 • Čl.3      Pokud není na zasedání R KAPEK rozhodnuto jinak, musí být na žádost kteréhokoliv člena R KAPEK svoláno mimořádné zasedání R KAPEK a to do čtrnácti dnů od data přijetí písemné žádosti
 • Čl. 4     Rada KAPEK je oprávněna se souhlasem RK kooptovat do následující řádné nebo mimořádné VH nového člena jako náhradu za funkcionáře, který z jakýchkoli důvodů nekoná svoji činnost v radě. Rozhodnutí vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny zbylých členů R KAPEK.

§ 6

Revizní komise KAPEK

 • ČI.1      Revizní komise KAPEK je tříčlenný kontrolní orgán volený Valnou hromadou, který má právo a povinnost  kontrolovat dle Valnou hromadou schváleného plánu práce, příp. dle svého uvážení, v období mezi Valnými hromadami, dodržování všech vnitřních sportovně technických, ekonomických a organizačních norem schválených Valnou hromadou. O svých zjištěních informuje R KAPEK a Valnou hromadu KAPEK, které také předkládá zprávu o své činnosti za uplynulé období.
 • Čl.2      Revizní komise KAPEK se schází dle potřeby, minimálně však 1x za šest měsíců. Jednání Revizní komise svolává její předseda. Funkční období je dvouleté
 • Čl.3      Předseda Revizní komise je oprávněn zúčastňovat se všech jednání Orgánů KAPEK. Ostatní členové Revizní komise jsou oprávněni se účastnit těchto jednání pouze na základě písemného pověření předsedy Revizní komise.
 • Čl.4      Revizní komise přijímá podněty ke své činnosti od všech členů KAPEK i od orgánů ČAPEK.
 • Čl.5      RK KAPEK je oprávněna se souhlasem R KAPEK kooptovat do následující řádné nebo mimořádné VH nového člena jako náhradu za funkcionáře, který z jakýchkoli důvodů nekoná svoji činnost v radě.

§ 7

Odborné komise

 • Čl.1      Odborné komise jsou trvale nebo po omezenou dobu působící skupiny odborníků, které posuzují předložené problémy a navrhují řešení úkolů v rámci svých okruhů činnosti, plní úkoly zadané jim Organizačním řádem KAPEK, Valnou hromadou KAPEK a R KAPEK. Jsou poradním orgánem R KAPEK a za svoji činnost, konanou v souladu s plánem práce na jednotlivé období, zodpovídají R KAPEK.
 • Čl.2      Odborné komise zřizuje nebo ruší R KAPEK, a to písemným usnesením.
 • Čl.3      Způsob jednání a rozhodování odborných komisí je stanoven v jednacím řádu komise, schváleným R KAPEK.
 • Čl.4      Zasedání odborných komisí má právo zúčastnit předseda R KAPEK a předseda Revizní komise KAPEK.

§ 8

Závěrečná ustanovení

Tento Statut Krajské asociace pétanque Jihomoravského kraje nabývá platnosti schválením na Valné hromadě KAPEK dne 29.3. 2006 a souhlasem RK ČAPEK.

V Brně dne 29.3. 2006